Névjegy

GINOP-5.3.4-16-2017-00028 – „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a kiskereskedelmi ágazatban”

 Konzorciumi partnerek:

A négy, konzorciumot alkotó szervezet, jelentős rálátással bír a jelen projekthez kapcsolódó problémakörre.

A konzorcium összetétele és azok tagszervezeteinek jellege biztosítja emellett, hogy a kiskereskedelmi ágazat megfelelő súllyal képviselve legyen a projekt megvalósítása során. A pályázók, a projekt által érintett konvergencia-régiókban (Dél-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl) releváns ismeretekkel rendelkeznek a helyi ágazati szereplőket foglalkoztató kérdéseket illetően.

 Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége /ÁFEOSZ-COOP Szövetség/

Az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége – az ÁFEOSZ-COOP Szövetség 1990-ben – a SZÖVOSZ jogutódjaként – alakult meg. A Szövetség alapvető célja – munkaadói érdekképviseletként – a kizárólagosan magyar tulajdonban álló szövetkezeti alapú kereskedelmi lánchoz, a COOP Csoporthoz tartozó több mint 1000 vállalkozás érdekképviselete. A Szövetség nem törekedik nyereségre, nonprofit jelleggel működik, tevőlegesen részt vett a Coop-csoport és a Coop üzletlánc megszervezésében. Az ÁFEOSZ-COOP Szövetség együtt él a Coop hálózat tagjaival, ismeri a napi aktuális problémáikat, szakmai munkája révén éles rálátással rendelkezik a nagykereskedelmi ágazat aktuális helyzetére. Tagjaival interaktív kapcsolatban dolgozik telefonon, faxon, e-mailben megkereshetik szakértőiket a tagszervezetek kérdéseikkel, problémáikkal. Mindezek miatt a felé intézett kérdésekre specifikus választ tud nyújtani. Az ÁFEOSZ-COOP Szövetség a kormány által elismert szociális partner, s mint ilyen, felelősséggel tartozik a magyar gazdaság versenyképességének növeléséért, melyet a hatékony, vállalkozásbarát szabályozás, valamint a modern szakképzés megteremtése által lehet elérni. Mint országos szervezet, szolgáltatásokat nyújt, melyek hozzájárulnak a tagok versenyképességének javításához, a munkaerőpiac fejlődéséhez. Ezek körébe tartozik az adózási, számviteli, pénzügyi, tárasági és szövetkezeti jogi, munkajogi, pályázati tanácsadás, a közösségfejlesztéshez történő segítségnyújtás.

Munkástanácsok Országos Szövetsége /MOSZ/

A Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) 1990-es megalakulása óta szereplője a makroszintű munkaügyi kapcsolatoknak. Jelenleg is tagja az országos érdekegyeztető fórumoknak, így a tervezett projekt szempontjából kiemelten érintett Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak (NGTT), a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF), és az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsnak (OKÉT) is. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Aktív szerepet vállal a nemzetközi szervezetek munkájában.

Tagja a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének (ITUC- International Trade Union Confederation), az Európai Szakszervezeti Szövetségnek (ETUC- European Trade Union Confederation), a Munkavállalói Kérdések Európai Központjának (EZA), részt vesz továbbá a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben (ILO) folytatott munkavállalói érdekképviseleti munkában. 2013 májusában csatlakozott a Kereszténydemokrata Munkások Európai Szövetségéhez (EUCDW) is. A Munkástanácsok szervezetei a nemzetgazdaság legkülönbözőbb ágazataiban vannak jelen a közszféra, a közszolgáltatások és a versenyszféra területén (pl. közlekedés, bánya-és olajipar, rendvédelem, feldolgozóipar, egészségügy, stb.), emellett megyei szervezeti hálózata és szervezeti struktúrája segíti az országos érdekvédelmi tevékenységet. Érdekképviseleti munkáját hazai és nemzetközi szinten is elismert szakértői csoportja segíti, akik közül többen európai szintű érdekegyeztető vagy szakmai testületek munkájában is részt vesznek.

A Munkástanácsok tagjai önálló jogi személyiséggel rendelkező munkavállalói érdekképviseletet ellátó tagszervezetek. Megyei és ágazati szövetségei jelenlétükkel az egész országot lefedik, működésükkel a regionális és ágazati fórumokon való hazai és nemzetközi képviselet mellett, a tagszervezetek eredményesebb munkájához szakmai (jogi, érdekvédelmi, közgazdasági stb.) segítséget nyújtanak. A Munkástanácsok Országos Szövetsége alapszervezethez csatlakozott tagjai számára országos lefedettséggel munkajogi segélyszolgálatot biztosít.

Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ)

A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ), mint a családi jellegű mikro-, kis és középvállalkozásokat képviselő érdekképviseleti szervezet 1904-ben alakult, azóta látja el a munkaadói, vállalkozói és gazdasági érdekérvényesítő feladatokat a tagság érdekében. A KISOSZ szövetségi rendszerben országos hálózatot működtet, ennek keretében valamennyi megyeszékhelyen önálló szolgáltató irodát üzemeltet, amelyek tevékenységét városi vagy a megye szerkezetéhez illeszkedő területi egységek segítik. A KISOSZ országos hálózata a vállalkozások részére tanácsadási tevékenységet biztosít a vállalkozások indításához és működtetéséhez, valamint problémák esetén a vállalkozások lehetséges megszüntetéséhez.

A szolgáltatáshoz hozzátartozik a munkajogi tanácsadás, munkaszerződések és munkaügyi iratok biztosítása, valamint a gazdálkodás biztonságához könyvelési és könyvvizsgálói szolgáltatások sora. A vállalkozások pénzügyi biztonságához a gazdasági szaktárcával együttműködve közreműködött egy vállalkozói garanciaszövetkezeti rendszer kialakításában, amelyet hat éven keresztül segített tevékenységével, ezzel hozzájárulva közel 15 milliárd Ft vállalkozói uniós forrású támogatás és hitel garancia oldaláról történő biztosításához.

A KISOSZ közreműködött a mikrohitelek kihelyezésében, az MNB által meghirdetett növekedési hitel előterjesztésében, és egyes termékekre a kereskedelmi bankokkal történő együttműködés keretében hívta fel a vállalkozások figyelmét. A KISOSZ-nak önálló tevékenysége a szakmai utánpótlás biztosítása, ezért önállóan engedélyezett oktatási intézmény saját minőségirányítási rendszer mellett.

A monitoring bizottságok esetében a munkaadói szervezetek, illetve az NGTT gazdasági oldalának megbízásából a KISOSZ biztosítja a tagságot a 2014-2020 költségvetési időszakban az EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Monitoring Bizottságába.

A KISOSZ több mint 15 éve munkavédelmi végzettséggel rendelkező szakértőkből álló országos munkavédelmi Szakbizottságot működtet, amely rendszeres tájékoztató képzést tart és tartott eddig is a megyei szervezetek részére. A szakbizottság működésének célja, hogy a tagságot alkotó kereskedelmi kisvállalkozások részére az országos hálózaton keresztül így a projektben érintett három régióhoz tartozó 9 megyeszékhelyen folyamatos tájékoztatást tudjanak adni a munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályi környezetről, segítséget a foglalkozás-egészségügy témakörében, illetve konkrét szolgáltatásként az ezt igénylő tagvállalkozások részére végeztek munkahelyi-munkavédelmi kockázatbecslést is.

Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete /KASZ/

A KASZ jogelődje, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakegylete 1900. november 4-én alakult. Mai formájában, mint Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete 1993-ban jött létre, 5 szakszervezet egyesülésével, a rendszerváltás után hazánkban elsőként. Napjainkban a KASZ erős, modern, dinamikus és a kereskedelemben az egyedüli reprezentatív szakszervezet, melynek közel 14.000 tagja van. Országosan és a munkahelyeken folyamatos kapcsolatot tart fenn a kereskedelmi társaságok, szövetkezetek, és takarékszövetkezetek szövetségeivel, a munkáltatók vezetőivel. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete legfontosabb céljait az Alapszabályában rögzíti. Legalapvetőbb célkitűzéseik, melyeket tagjaik jogos igényeit figyelembe véve alakítottak ki:

– a foglalkoztatás biztonsága,

– a munkahelyek megőrzése,

– a munkaviszonyra és a szabad szervezkedési jogra vonatkozó törvények, szabályok betartatása,

– a megélhetést biztosító bérek kiharcolása,

– ágazati és munkahelyi kollektív szerződések megkötése

– a dolgozók kiszolgáltatottságának csökkentése

– a szociális juttatások kiharcolása, illetve védelme,

– a jó munkahelyi közérzet megteremtése, a dolgozókkal való emberibb bánásmód elérése.

A KASZ valamennyi tudomására jutott ügyben következetesen és kitartóan képviseli a munkahelyen dolgozó tagjai és az eredmények által az egész kollektíva érdekeit. Emellett aktívan részt vesz a vitás ügyek kezelésében, s akár a bíróság előtti rendezésében is. A kollektív érdekvédelem legfontosabb eszköze az ágazati és a munkahelyi kollektív szerződés megkötése, folyamatos karbantartása és színvonalának javítása. Emellett nagy gondot kell fordítani a szerződésekben foglaltak betartásának ellenőrzésére. További lényeges feladat az évenkénti bérmegállapodás megkötése a munkáltatók és a szakszervezet között. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete mindent megtesz azért, hogy bevételeiből az érdekvédelem mellett minél több hagyományos és új szolgáltatást is nyújtson tagjainak.